Zajęcia językowe

Zajęcia językowe z jęz. angielskiego, które odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem, mają na celu rozwój umiejętności językowych ich uczestników.

Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych są odpłatne.

Prowadzi je wykwalifikowany lektor - p. Katarzyna Śmiałek.

 

 

Regulamin zajęć językowych

 

Organizatorem zajęć jest Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem. 

1. Na zajęcia językowe przyjmowane są osoby chcące rozwijać swoje umiejętności językowe.

2. Zajęcia są odpłatne

– dzieci - 15 zł/45 min.
– dorośli - 30 zł/90 min.

3. Rodzic (opiekun) winien uiszczać opłatę za cały miesiąc bez względu na obecność dziecka na zajęciach.

4. W przypadku długoterminowej nieobecności (trwającej powyżej 2 tygodni) istnieje możliwość zwolnienia z opłaty za czas nieobecności, jednakże tę nieobecność należy wcześniej zgłosić (zaraz po zaistnieniu przyczyny np. choroba) pracownikowi GOK-u lub prowadzącemu zajęcia.

5. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu w terminie ustalonym przez prowadzącego i trwają:

– dzieci - 45 minut
– dorośli - 90 minut

6. Zajęcia odbywać się będą w grupach do 10 osób.

7. Każdy uczestnik zajęć powinien przed zajęciami zdezynfekować dłonie. Każdy powinien też posiadać swoje przybory do pisania.

8. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które nie wykazują objawów infekcji dróg oddechowych (nie występuje u nich katar, kaszel lub podwyższona temperatura ciała).  Pracownik GOK w określonych przypadkach może skontrolować temperaturę ciała uczestnika zajęć termometrem bezdotykowym.

9. Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt kościelnych i państwowych.

10. Zajęcia prowadzone są przez lektora języka angielskiego.

11. W przypadku choroby lektora lub jakichkolwiek innych zdarzeń losowych, z powodu których zajęcia nie mogą się odbyć, GOK powiadamia o odwołaniu zajęć lub przeniesieniu ich na inny termin.

12. Uczestnik, który bez usprawiedliwienia opuścił 3 zajęcia zostaje skreślony z listy.

13. Rodzic (opiekun) zobowiązany jest zapewnić dojazd i powrót dziecka.

14. Wyrażenie zgody rodzica (opiekuna) na uczestnictwo dziecka w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Attachments:
Download this file (Oświadczenie - język.doc)Oświadczenie - język.doc[ ]1199 kB